ปฎิทินวัฒนธรรม

วันวิสาขบูชา

จำนวนผู้ชม 695 ครั้ง

๒๑

พ.ค. ๖๔

๒๖

พ.ค. ๖๔

วัีนวิสาขบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น คือการประสูตริ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว ลด ละ เลิกอบายมุข ทำบุญตักบาตร ไหว้พระสวดมนต์และจิตภาวนาที่บ้านหรือสสถานที่ที่เหมาะสม ภายใต้คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส2019(COVID -19)  
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง