ปฎิทินวัฒนธรรม

งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

จำนวนผู้ชม 217 ครั้ง
งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๕
ตามโครงการพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัย เปิดประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กิจกรรมหลัก พระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัย เปิดประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
         ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
  ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๒-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕       -รณรงค์การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวในสัปดาห์ส่างเสริมพระพุทธศาสนา
                                                 เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ (ทุกอำเภอ)

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕             -กิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา
เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น.                   เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ 
                                                  ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

วันที่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕        -กิจกรรมสวดด้าน เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๕
                                                  ณ วิหารคต ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕              -กิจกรรมสมโภชผ้าพระบฎพระราชทาน
เวลา ๐๙.๐๐ น.                               ณ โรงดรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕               -กิจกรรมรับมอบและสมโภชผ้าพระบฎพระราชทาน
เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น.                     ณ บริเวณลานโพธิ์ ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๖.๓๐ น.                              -กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
                                                    ณ บริเวณด้านหน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช
เวลา ๐๗.๐๐ น.                              -กิจกรรมถวายผ้าพระบฎพระราชทาน
                                                    ณ บริเวณลานโพธิ์ ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  อ.เมืองนครศรีธรรมราช
เวลา ๑๘.๐๐ น.                              -กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
                                                    ณ บริเวณลานโพธิ์ ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  อ.เมืองนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ 
๑.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๒.การแต่งกายชุดสีขาวหรือสีนวล
 
แหล่งอ้างอิง: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง