ปฎิทินวัฒนธรรม

งานนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ บุญเดือนสี่ ของดีนาหว้า ประจำปี 2565

จำนวนผู้ชม 463 ครั้ง
พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี นับเป็นพระธาตุลูกหลวงขององค์พระธาตุพนม ตั้งอยู่ในวัดธาตุประสิทธิ์ เขตเทศบาลตำบลนาหว้า ตามประวัติและตำนานสร้างขึ้นแต่ครั้งโบราณ ในปี พ.ศ. 2283 พระเจ้าขัตติยวงษาราชบุตรา มหารือไชยไตรทศรือเดชเชษฐ์บุรี ศรีโคตรบูรณ์หลวง กษัตริย์ผู้ครองนครศรีโคตรบูรณ์ (นครพนม) ได้ทรงบูรณะซ่อมแชมพระเจดีย์ให้สวยงาม ในปี พ.ศ. 2436 พระเจดีย์ก็ถึงความชำรุด ทรุดโทรม ได้หักพังลงมา และได้มีการบูรณะซ่อมแชมให้สวยงามยิ่งขึ้น โดยจำลองแบบจากองค์พระธาตุพนมในสมัยท่านพระครูประสิทธิ์ศึกษากรพระเจดีย์ เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีความกว้าง 7.20 เมตร วัดโดยรอบรวม 28.80 เมตร ฉัตรสูง 4.82 เมตร จากฐานถึงยอดฉัตรสูง 28.52 เมตร ปัจจุบัน ทำด้วยทองคำ หนัก 89 บาท ประกอบพิธียกฉัตร เมื่อ พ.ศ. 2544 โดย คุณหญิงพันธ์เครือ ยงใจยุทธ ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุ รวม 14 องค์ ดินจากสังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย 4 แห่ง ซึ่งเป็นดินจาก สถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงพระธรรมเทศนาและปรินิพพาน อำเภอนาหว้า จึงได้กำหนดให้ช่วงระหว่างวันขึ้น 12 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี เป็นการจัดงานนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ เช่นเดียวกับพระธาตุลูกหลวงอื่นๆ โดยได้ใช้ชื่อว่า "นมัสการพระธาตุประสิทธิ์ บุญเดือนสี่ ของดีนาหว้า" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ✅การจัดงาน "นมัสการพระธาตุประสิทธิ์ บุญเดือนสี่ ของดีนาหว้า" ประจำปี 2565 นี้ เป็นปีที่ 60 ได้เน้นรูปแบบการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมธขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละเผ่า และภูมิปัญญาชาวบ้าน ของอำเภอนาหว้า โดยจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนผ่าต่างๆ การแสดงศิลปะพื้นเมือง การออกร้านโดยก่อสร้างเป็นตูบ (ซุ้ม) แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักสมัครสมานสามัคคี และความศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอนาหว้า ที่มีต่อองค์พระธาตุประสิทธิ์ ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่'บ้านคู่เมืองอำเภอหว้า เป็นการดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอนาหว้า ที่สืบทอดกันมาให้คงอยู่ตลอดไป อีกทั้งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของดีอำเภอนาหว้า ให้ปรากฏแก่สายตาและจารึกในความทรงจำของประชาชนโดยทั่วไป เป็นการแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม และปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งการจัดงานได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อคัดกรองและค้นหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดนครพนม สภาวัฒนธรรมอำเภอนาหว้า ส่วนราชการทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป รวมทั้ง คณะสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอนาหว้า สถานศึกษาและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง
แหล่งอ้างอิง: สำนักข่าว กปส. https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG220315122713951
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง