ปฎิทินวัฒนธรรม

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

จำนวนผู้ชม 244 ครั้ง

o๘

ก.ค. ๖๕

๑๔

ก.ค. ๖๕

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

และคณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน 

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
 

น้อมระลึกคุณของพระรัตนตรัย

เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชา

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย ณ วัดใกล้บ้าน

ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗

โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗

https://www.m-culture.go.th/prachuapkhirikhan

https://www.facebook.com/prachuap.culture.office
แหล่งอ้างอิง: https://www.m-culture.go.th/prachuapkhirikhan
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง