ปฎิทินวัฒนธรรม

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๐ รูป ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ ๑-๙

จำนวนผู้ชม 150 ครั้ง

๒๖

พ.ย. ๖๕

๑๑

ธ.ค. ๖๕

● ขอเชิญสมัคร บรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล (บวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
● และขอเชิญชวนร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเครื่องบวช ภัตตาหาร น้ำปานะ
โครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๐ รูป ถวายเป็นพุทธบูชา
และถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ ๑-๙
ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
● เจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท รูปละ ๓,๐๐๐ บาท
● เจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ
ภัตตาหารเช้า วันละ ๓,๐๐๐ บาท
ภัตตาหารเพล วันละ ๕,๐๐๐ บาท
น้ำปานะ วันละ ๒,๐๐๐ บาท
ภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ วันละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ติดต่อสอบถามได้ที่ :
- พระครูภาวนาธรรมธารี :
โทร ๐๘๑-๙๘๓-๖๗๗๐
- พระครูปลัดประทีป กิตติวณฺโณ :
โทร ๐๘๑-๘๖๕-๒๔๑๔
- พระปลัดจีรวัฒน์ อคฺคจิตฺโต :
โทร ๐๙๙-๑๖๑-๔๒๖๙
- พระครูใบฎีกาณัฎฐพล ณฎฺฐพโล :
โทร ๐๙๑-๕๑๙-๔๒๖๙
(ธ.กรุงไทย บ/ช ออมทรัพย์ สาขาปราจีนบุรี ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นาคทั้งหมด รายงานตัว/ลงทะเบียน ที่วัดป่ามะไฟ
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีขอขมากรรม/พิธีปลงผมนาค
เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีแห่นาครอบเมืองปราจีนบุรี
เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีเทศน์สอนนาค/พิธีซ้อมขานนาค
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ น. นาคทั้งหมด และผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมกันที่มณฑปพระอสีติธาตุ
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ -
นาคและผู้ร่วมงาน รับประทานอาหาร
เวลา ๑๒.๓๐ น. พิธีแห่นาครอบอุโบสถ พิธีมอบผ้าไตร โดย : ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี บิดามารดานาค แขกผู้มีเกียรติ และคณะเจ้าภาพ
เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีบรรพชาเป็นสามเณร
โดย : พระราชเวที เจ้าคณะภาค ๑๒
เวลา ๑๔.๓๐ น. พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ดังนี้ -
๑. อุโบสถวัดป่ามะไฟ
โดยมี พระครูประโชติปริยัติคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์
๒. อุโบสถวัดท้าวอู่ทอง
โดยมี พระครูโสภณเวฬุพิทักษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง