ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีลอยกระทง ชุมชนไทย-มอญ ประจำปี 2565

จำนวนผู้ชม 182 ครั้ง
ประเพณีลอยกระทง ชุมชนไทย-มอญ ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณท่าน้ำปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมประกอบด้วย การสาธิตประดิษฐ์กระทง จัดแสดงกระทงประณีตจากใบตอง การแสดงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การแสดงดนตรีลูกทุ่ง และการแต่งกายแบบวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนไทย - มอญ รวมถึง การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ให้คุณค่าความสำคัญ ของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น ตลอดจน รักษาไว้ให้คงอยู่สืบไปถึงชนรุ่นหลัง
แหล่งอ้างอิง: https://pakkretcity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4877
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง