ปฎิทินวัฒนธรรม

โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดพะเยา

จำนวนผู้ชม 123 ครั้ง
กำหนดการ โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 จังหวัดพะเยา วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดเชียงทอง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. - ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดฯ รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. - คณะกรรมการชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ผู้เข้าร่วมประกวดฯ ทราบ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. - นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย - นางสาวนนทยา พวงงาม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กล่าวรายงาน - นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา กล่าวเปิดโครงการ - นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร ให้แก่คณะกรรมการตัดสินการประกวด และ โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวด เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. - ดำเนินการประกวดฯ เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๓๐ น. – 15.30 น. - ดำเนินการประกวดฯ ต่อจนกว่าจะแล้วเสร็จ เวลา ๑4.0๐ น. – 14.30 น. - ประกาศผลการประกวด - พิธีมอบโล่เกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล และครูผู้ฝึกสอน - มอบโล่เกียรติบัตร โดย พระครูไพจิตธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง - บันทึกภาพหมู่ร่วมกัน - เสร็จพิธี ********************************* หมายเหตุ ๑. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ๒. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.2๐ น.
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง