ปฎิทินวัฒนธรรม

งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี ๒๕๖๖

จำนวนผู้ชม 15 ครั้ง
งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๖
ชื่องานประเพณี  งานประเพณีนมัสการพระธาตุเนิ้งวัดพระหลวง
วัน เวลา สถานที่จัด  วันขึ้น ๖ - ๘ ค่ำ เดือน ๖ เหนือ ของทุกปี ณ วัดพระหลวง อ. สูงเม่น
ความเป็นมา และ/หรือความเชื่อของการจัดงานประเพณี
เริ่มจัดเป็นงานประเพณีอย่างจริงจังตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เพราะถือว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นของคู่บ้านพระหลวง  จึงได้ฟื้นฟูจัดพิธีสักการะจนเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้
ขั้นตอน พิธีการ ของงาน
- ช่วงเช้าวันเปิดงานจะมีพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร กลางวันมีการฟังเทศน์
- ภาคบ่ายมีพิธีเปิดงาน กลางคืนมีงานมหรสพสมโภช
พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องในงานประเพณีนี้
ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ (มีการทำบุญตักบาตรตอนเช้าทุกวันตลอดงาน)
พิธีสืบชะตาหลวง
ปิดทองพระ , บูชาเทียน
สรงน้ำ – ไหว้พระธาตุ
อ้างอิงบุคคล รายละเอียดดังนี้
ชื่อ – นามสกุล ผู้ให้ข้อมูล/ผู้ให้สัมภาษณ์    นายแน่น  รสปิตุพงศ์
อายุ    ๗๒  ปี
วุฒิการศึกษา ป.๔
ที่อยู่ ๑๔๐ หมู่ที่ ๒ ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง