ปฎิทินวัฒนธรรม

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๖ วัดใหม่กรงทอง

จำนวนผู้ชม 45 ครั้ง

o๗

เม.ย. ๖๖

๒o

เม.ย. ๖๖

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุกาฯ สยามบรมราชกุมารี

รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีา ๒๕๖๖

ระทว่างวันที่ ๗ - ๒๐ เมษยายน ๒๕๖๖

ณ วัดใหม่กรงทอง ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จึงทวัดปราจีนบุรี

แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง