ปฎิทินวัฒนธรรม

เทศกาลถือศีลกินเจ

จำนวนผู้ชม 194 ครั้ง
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ พระเทพวชิรากร (พระอาจารย์ชัย) 
ได้เป็นผู้ริเริ่มในการกินเจและปฏิบัติธรรมในช่วงวันเข้าพรรษา และต่อมาในปี พ.ศ.  ๒๕๔๕ ได้เชิญชวน
ให้พุทธศาสนิกชนชาวตำบลบางเหรียง ร่วมถือศีลกินเจในช่วงปีใหม่ด้วย โดยพระอาจารย์เป็นผู้อุปถัมภ์ปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น ชุดปฏิบัติธรรม อาหารเจ เป็นต้น จนกระทั่งพุทธศาสนิกชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและเห็นความสำคัญของการถือศีลกินเจ วัดราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธบริษัท 
จัดงานถือศีลกินเจ ระหว่างวันที่ ๑ - ๙ มกราคม ของทุกปี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกคนร่วมกันปฏิบัติธรรม และ
งดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์และอบายมุขทั้งหลาย เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ อีกทั้งยังเป็นการ
สืบสานประเพณีอันดีงาม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรสืบไป
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง