ปฎิทินวัฒนธรรม

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนพราชบพิธไตรรัตนธัชรังสรรค์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

จำนวนผู้ชม 75 ครั้ง

๒๔

พ.ค. ๖๖

๑๑

มิ.ย. ๖๖

กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนพราชบพิธไตรรัตนธัชรังสรรค์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
ณ พระอุโบสถ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

                            
เวลา ๐๙.๐๐ น.           - ผู้ร่วมงานพร้อมกัน ณ มณฑลพิธีพระอุโบสถ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
เวลา ๐๙.๓๐ น.           - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงมณฑลพิธี
                               - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                               - ศาสนพิธีกร อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีลจบ
                               - วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
                               - ประธาน ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
                               - ประธาน อ่านถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (จบแล้วเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี/พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
                               - ศาสนพิธีกร อาราธนาพระปริตร
                               - พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนพราชบพิธไตรรัตนธัชรังสรรค์
                               - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และนำเจริญสมาธิ 5 นาที เพื่อถวายพระราชกุศล
                               - ประธานถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
                               - พระสงฆ์อนุโมทนา (ใช้พัดรอง) กรวดน้ำ รับพร
                               - ประธานกราบพระรัตนตรัย ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกราบลาประธานสงฆ์
                               - เสร็จพิธี
 
หมายเหตุ
๑. การแต่งการ            - ประธาน แต่งเครื่องแบบปกติขาว
                             - ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบปกติขาว
                             - ประชาชน ชุดสีขาว หรือสีครีม
๒. กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง