ปฎิทินวัฒนธรรม

นิทรรศการดุษฎีนิพนธ์ เดปอทู : ประติมากรรมสำนึกรักษ์ป่า Dae Paw Htoo : sculpture to stimulate awareness of conservation and preservation of natural environment.

จำนวนผู้ชม 19 ครั้ง

๑๕

ก.ย. ๖๖

๓o

ก.ย. ๖๖

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญเข้าชม นิทรรศการดุษฎีนิพนธ์ เดปอทู : ประติมากรรมสำนึกรักษ์ป่า Dae Paw Htoo : sculpture to stimulate awareness of conservation and preservation of natural environment.
โดย อาจารย์จักรกริช ฉิมนอก
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาศิลปะและการออกแบบ
คณะวิจิตร์ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 15 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.
ประธานพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/artandculture.crru/posts/pfbid02QpwifckNXbwjNRACqNNnVUDstT1qCkwfhWsJLEGNEv47RYq85sSafG3kJvTcho9ol
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง