ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดสันติธรรมบรรพต

จำนวนผู้ชม 1,266 ครั้ง
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดสันติธรรมบรรพต  
ความเป็นมาและความส าคัญ สืบเนื่องจากการที่ชาวพุทธได้ถือเอาวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจาก ที่ได้เสด็จขึ้นไปเทศน์โปรดพุทธมารดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต ในวันถัดจากวันออกพรรษาคือในวันรุ่งขึ้น หลังจากวันออกพรรษา เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีเหล่าเทวดาและ พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ มาร่วมตักบาตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันนั้นเองสมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์โดยให้เทวดา และมนุษย์ที่มาใส่บาตร ได้มองเห็นกันได้ทั้ง ๓ โลก คือ โลกมนุษย์ โลกสวรรค์ และนรกภูมิ จึงได้มีพิธีกรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาที่เรียกชื่อว่าการท าบุญตักบาตร เทโวโรหนะ โดยที่ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของวันสันติธรรมบรรพตนั้น เป็นภูเขาและบนยอดเขาจะมีรอยพระ พุทธบาทประดิษฐานอยู่ ทางวัดจึงได้ท าบันใดขึ้นไปบนภูเขา เพื่อจะให้ประชาชนได้ขึ้นไปสักการะรอยพระ พุทธบาท ในวันจัดงานได้จัดให้มีการท าบุญตักบาตร โดยให้พระสงฆ์ที่จะมารับบิณฑบาตเดินทางลงมาจาก ภูเขาตามบันได สมมติให้เป็นอุปมาเหมือนการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีขบวนแห่ของพระพุทธรูป โดยให้นักเรียนแต่งกายเหมือนเทวดาอัญเชิญพระพุทธรูปน าหน้า และพระภิกษุ เดินตามหลัง เมื่อลงมาถึงพื้นราบด้านล่าง ก็ให้ประชาชนเข้าตักบาตรพระพุทธเจ้า และตักบาตรพระสงฆ์ ในงานมีพิธีกวนข้าวมธุปายาส หรือพิธีกวนข้าวทิพย์ และกิจกรรมต่างๆในทางพระพุทธศาสนาอีกมากมาย
แหล่งอ้างอิง: https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง