ปฎิทินวัฒนธรรม

ลอยกระทง 101 ปี น่านนที วิถีจันท์

จำนวนผู้ชม 891 ครั้ง
         จังหวัดจันทบุรี โดยวัดจันทนาราม เทศบาลเมืองจันทนิมิต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานในจังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดจันทบุรี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ “ลอยกระทง ๑๐๑ ปี น่านนที วิถีจันท์” ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดจันทนาราม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทงของไทย โดยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสืบต่อกันมาเป็นปีที่ ๑๐๑ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
          ๑. วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเปิดงาน เวลา ๑๕.๐๐ น.
          ๒. วันที่ ๒๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปิดทองพระ ถวายผ้าไตร
          ๓. วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ พิธีลอยกระทง เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง