ปฎิทินวัฒนธรรม

งานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัดประจำปี ๒๕๖๔

จำนวนผู้ชม 544 ครั้ง
โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔  เพื่อหารายได้สมทบทุนเหล่ากาชาด นำไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การรับบริจาคโลหิต ซุ้มนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้า OTOP การแสดงมหรสพบนเวที และการออกร้านนาวากาชาด

ขอเชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยว ร่วมชมและเที่ยวงานการกุศลโดยพร้อมกัน
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง