ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีตักบาตรส่งเสด็จ วัดพลับ - วัดสิงห์

จำนวนผู้ชม 457 ครั้ง

ประเพณีตักบาตรส่งเสด็จ จัดขึ้น ณ บ้านบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ศิลปวัฒนธรรม มีขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดถึงปัจจุบัน รวมถึงประเพณีตักบาตรส่งเสด็จ โดยวัดพลับ และชุมชนในพื้นที่ จะจัดทำบุญตักรบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันเข้าพรรษา มีพระภิกษุกว่า ๒๐๐ รูป จาก ๒๒ วัด คอยรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน เส้นทางเริ่มจากวัดพลับ บางกะจะ ผ่านชุมชนบ้านบางกะจะ จนถึงวัดสิงห์ บางกะจะ ระยะทางกว่า ๒ กิโลเมตร ซึ่งตามความเชื่อนั้น จัดขึ้นเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงปรารถนาจะสนองคุณพระมารดา ซึ่งหลังจากประสูติพระองค์แล้วได้ ๗ วัน ทรงสิ้นพระชนม์และได้ไปอุบัติเทพบุตรอยู่บนสรวงสวรรค์ ชั้นดุสิต ดังนั้น ในพรรษาที่ ๗ หลังจากตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎก โปรดพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่ง

แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง