ปฎิทินวัฒนธรรม

งานรักอ่าวลึก

จำนวนผู้ชม 453 ครั้ง

งานรักอ่าวลึก เป็นงานวัฒนธรรมย้อนยุคประจำปีของประชาชนอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภออ่าวลึก จะมีพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม ทำบุญเมือง มีขบวนแห่แสดงถึงวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่ละตำบล ในบริเวณงานมีกิจกรรมแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวอำเภอ อ่าวลึกในรูปแบบของขนำ นิทรรศการภาพถ่ายเมืองเก่าเล่าเรื่องเมืองอ่าวลึก การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน นิทรรศการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการปาล์มน้ำมัน ยางพารา นิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชน ตลาดโก้งโค้ง ตลาดคนเมือง ทำให้ชุมชนเกิดความรัก ความหวงแหน เกิดการอนุรักษ์ และรักษาไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ตลอดถึงการสืบทอดเผยแพร่กิจกรรมศิลปวัฒนนธรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ แต่ละค่ำคืนจะมีการแสดงแบบการแต่งกายย้อนยุคตามวีถีแห่งบรรพชน ถ่ายทอดให้เห็นถึงวิถีแห่งวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละพื้นที่ให้คงอยู่สู่คนรุ่นหลัง วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง