ปฎิทินวัฒนธรรม

“เรียนรู้วิถีคนเมืองลุง” ณ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนาโปแก

จำนวนผู้ชม 271 ครั้ง

๑๑

ก.พ. ๖๕

๑๓

ก.พ. ๖๕

กำหนดการจัดงาน “เรียนรู้วิถีคนเมืองลุง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ณ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนาโปแก ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารจังหวัดพัทลุง และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน
ณ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนาโปแก ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
เวลา ๐๙.๓๐ น.
- นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี เดินทางถึงแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนาโปแก
- ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารจังหวัดพัทลุง และแขกผู้มีเกียรติ ถ่ายภาพร่วมกัน
หน้าป้ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนาโปแก
- ประธานในพิธี วางพวงมาลัยหน้ารูปปั้น “โปแก” (บรรพบุรุษเจ้าของที่นา)
- ประธานในพิธี ผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกัน หน้า “ข้อง นาโปแก”
- ประธานในพิธี เดินไปยังที่นั่งรับรอง (ตรงข้ามเวที)
- ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด “แลหนังโนรา แข่งโพน-ลากพระออกพรรษา ชมศิลปา
เสน่ห์หัตถศิลป์ ถิ่นตะลุง” โดยวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
- พิธีกรเชิญ ประธานในพิธี ประจำโพเดียมบนเวที
- พิธีกรเชิญ นายทศพล รักใหม่ ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนาโปแก กล่าวรายงาน
และรายละเอียดการจัดงาน
- พิธีกรเชิญ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน “เรียนรู้วิถีคนเมืองลุง”
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
- ประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมปล่อยว่าวขึ้นฟ้า 2 ตัว
- ประธานในพิธี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารจังหวัดพัทลุง และแขกผู้มีเกียรติ ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที
- ประธานในพิธี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมนิทรรศการ
อัตลักษณ์วิถีคนเมืองลุง จำนวน ๕ สถานี ประกอบด้วย
* สถานีที่ ๑ อัตลักษณ์ถิ่นพัทลุง (ประธานปล่อยปลา)
* สถานีที่ ๒ ปรุงอาหารเป็นยา
* สถานีที่ ๓ รักษ์คุณค่าสมุนไพร
* สถานที่ ๔ ทำนาเชิงอนุรักษ์ (ประธานสีข้าวด้วยครกสีโบราณ )
* สถานีที่ ๕ สานศักดิ์ศรีงานศิลป์
- ประธานในพิธี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และแขกผู้มีเกียรติ ชมการสาธิตผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรม CPOT และ CCPOT จำนวน ๑๒ ผลิตภัณฑ์ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์โดย
ผู้ประกอบการ ๑๑ อำเภอ ร่วมกับ คณะศิลปกรรม (สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ประธานในพิธี ชมการสาธิตอาหารพื้นถิ่น จาก ๑๑ อำเภอ (อาหารคาว อาหารหวาน)
เวลา ๑๒.๐๐ น.
ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารจังหวัดพัทลุง และแขกผู้มีเกียรติ รับประทานอาหารร่วมกัน ณ เรือนรับรอง แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนาโปแก
เวลา ๑๒.๓๐ น.
- ประธานในพิธี และคณะเดินทางไปทะเลน้อย
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น.
- นิทรรศการอัตลักษณ์วิถีคนเมืองลุง
- การสาธิตผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม และอาหารพื้นถิ่น
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
* การแสดงมโนราห์ โดย คณะศรีธน ธนนชัย
* การแสดงหนังตะลุง โดย คณะโผนฟ้า ดาราทอง

วันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น.
- นิทรรศการอัตลักษณ์วิถีคนเมืองลุง
* สถานีที่ ๑ อัตลักษณ์ถิ่นพัทลุง
* สถานีที่ ๒ ปรุงอาหารเป็นยา
* สถานีที่ ๓ รักษ์คุณค่าสมุนไพร
* สถานที่ ๔ ทำนาเชิงอนุรักษ์
* สถานีที่ ๕ สานศักดิ์ศรีงานศิลป์
- การสาธิตผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม และอาหารพื้นถิ่น
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
* การแสดงมโนราห์ โดย คณะเกรียงเดช นวลระหงส์
* การแสดงหนังตะลุง โดย คณะก้องฟ้า ดาราศิลป์

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น.
- นิทรรศการอัตลักษณ์วิถีคนเมืองลุง
* สถานีที่ ๑ อัตลักษณ์ถิ่นพัทลุง
* สถานีที่ ๒ ปรุงอาหารเป็นยา
* สถานีที่ ๓ รักษ์คุณค่าสมุนไพร
* สถานที่ ๔ ทำนาเชิงอนุรักษ์
* สถานีที่ ๕ สานศักดิ์ศรีงานศิลป์
- การสาธิตผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม และอาหารพื้นถิ่น
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม

หมายเหตุ
๑. กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๒. การแต่งกายวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง
๓. ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
แหล่งอ้างอิง: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง