ปฎิทินวัฒนธรรม

การแสดงโขนพระราชทาน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญกำแหง

จำนวนผู้ชม 101 ครั้ง
         ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ไปจัดการแสดงโขนพระราชทาน ณ จังหวัดสระบุรี ชุดหนุมานชาญกำแหง ในระหว่างวันเสาร์ที่ ๘ - วันอาทิตย์ที ๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร สระบุรี
         โดยการจัดการแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดสระบุรีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทำนุบำรุง และสืบสานนาฎศิลป์ชั้นสูงของชาติ และเพื่อเป็นการดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการสืบสาน รักษา ต่อยอด รวมถึงอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติอีกทั้งยังเป็นประโยชน์คุณูปการต่อประเทศชาติ ในการเผยแพร่ความงดงามของศิลปวัฒนธรรม ประจำชาติ ให้เผยแพร่สู่สายตาเยาวชนและประชาชนทั้งชาวไทยและประชาคมโลก เพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน ประชาชนชาวไทย ให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งศิลปะการแสดงชั้นสูงประจำชาติไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสระบุรีได้มีโอกาสรับชมการแสดงโขนที่มีความวิจิตรงดงามตระการตาที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง
         โดยเป็นความร่วมมือจากหน่วยงานของจังหวัดสระบุรีร่วมกันสนับสนุน เปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยขอเชิญชวนร่วมสืบสานวัฒนธรรมแต่งกายชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าพื้นถิ่น มาร่วมชมโขน 
แหล่งอ้างอิง: https://fb.watch/jjCsJKHnW8/
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง