ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณี แห่ผ้าห่มองค์เจดีย์ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง

จำนวนผู้ชม 305 ครั้ง

ประเพณี แห่ผ้าห่มองค์เจดีย์ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 

ความเป็นมา
          พิธีห่มผ้าองค์เจดีย์พระบรมธาตุ มีขึ้นสืบเนื่องจากความเชื่อของประชาชนที่เชื่อว่า เจดีย์พระบรมธาตุเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าตามความ ที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๓ (จารึกนครชุม)
อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมทางสังคมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนที่เป็นมาด้วยดี ด้วยความผูกพันและสามัคคี โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลาง โดยประชาชนจากในเมืองกำแพงเพชรและนครชุมรวมกันจัดขบวนแห่ผ้าสีเหลืองผืนยาว สำหรับห่มองค์เจดีย์พระบรมธาตุ ที่วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ในอดีตขบวนแห่จะเป็นขบวนเดินเท้า แต่ในปัจจุบันจัดเป็นขบวนรถยนต์ ตกแต่งประดับประดารถยนต์ที่เข้าขบวนให้เข้ากับบรรยากาศสงกรานต์ เมื่อได้เวลาขบวนเคลื่อนผ่านตลาดเมืองกำแพงเพชรทางถนนราชดำเนิน ๑ แล้วเวียนกลับเพื่อข้ามสะพานสู่วัดพระบรมธาตุ เมื่อขบวนแห่เดินทาง
ถึงวัดพระบรมธาตุ วงกลองยาว กับวงแคน บรรเลงเพลงครึกครื้นให้หญิงชายทั้งวัยหนุ่มสาวและสูงอายุ
เต้นตามจังหวะอย่างสนุกสนาน นำขบวนแห่ผ้ากระทำทักษิณาวรรตรอบองค์พระเจดีย์ ๓ รอบ เมื่อครบ๓ รอบ มีผู้กล่าวนำถวายผ้าห่มองค์เจดีย์พระบรมธาตุ ประชาชนที่ร่วมอยู่ในพิธีกล่าวตามอย่างสงบ ต่อจากนั้นจะมีผู้นำผ้าขึ้นไปห่มองค์พระเจดีย์โดยรอบ เป็นเสร็จพิธี
 

แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง