ปฎิทินวัฒนธรรม

กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปี ๒๕๖๖

จำนวนผู้ชม 95 ครั้ง
กำหนดการโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)

วันอังคาร  ที่ ๒๕ เดือน เมษายน ๒๕๖๖  ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
--------------------------------------
เวลา ๑๒.๓๐  น.                    -   ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ วัดกลางใหม่
เวลา ๑๓.๐๐  น.                    -   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประธานพิธี
                                          เดินทางเข้าสู่ ศาลาเอนกประสงค์วัดกลางใหม่
                                      -   ประธานพิธีถวายสักการะพระครูปริยัติคุณาวุธ
                                          รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสวัดกลางใหม่
                                      -   จ่าเอกพิรพร  อุลิตผล วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
                                          กล่าวรายงานต่อประธานพิธี
                                      -   ประธานพิธีถวายดอกไม้บนธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้า
                                          พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ-
                                          รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                      -   ประธานพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล (จบ)
                                          (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
                                      -   ประธานพิธีจุดเทียนบูชาธรรม จุดเทียนกัณฑ์เทศน์และเทียนกัณฑ์ทศพร
                                      -  ท่านผู้มีเกียรติจุดเทียนกัณฑ์เทศน์ ๑๒ กัณฑ์
                                      -   เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล, พระสงฆ์ให้ศีล
                                      -   เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม
                                      -   พระธรรมกถึกแสดงธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก คาถาพัน
                                          การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ ๑๓ กัณฑ์
                                      -   ประธานในพิธี กรวดน้ำรับพร
                                      -   ประธานในพิธี ถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์
                                      -   ประธานในพิธี กราบพระรัตนตรัย ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เวลา ๑๗.๐๐  น.                 -   เสร็จพิธี
--------------------------------------
หมายเหตุ :       ๑. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
                     ๒. การแต่งกาย
                          - ประธานพิธี  หัวหน้าส่วนราชการ แต่งเครื่องแบบปกติขาว
                          - ผู้เข้าร่วมพิธี แต่งชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพสีอ่อนหรือสีสุภาพ (โทนม่วง)
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง