ปฎิทินวัฒนธรรม

งานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566

จำนวนผู้ชม 23 ครั้ง
กำหนดการ
"งานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566”
ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ณ วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
********************************
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566
เวลา กิจกรรม
09.00 น. - พิธีทักษิณานุปทาน พระสงฆ์ – สามเณรวัดศรีโคมคำ จำนวน 50 รูป
- พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่
- พิธีตานส้ายตานแทน อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่บูรพาจารย์
  โดย พระครูประภัศร์ธรรมรังษี (ครูบาจันทรังษี) จังหวัดเชียงใหม่
  ณ บริเวณลานหน้าพระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง)
11.00 น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ – สามเณร
13.00 น. - พิธีตานตุง
16.00 น. - พิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ ณ ลานพญานาค ไปประดิษฐาน ณ วัดศรีโคมคำ
  (พระอารามหลวง)
17.00 น. - เคลื่อนขบวนแห่พระอุปคุต และเครื่องสักการบูชาพระเจ้าตนหลวง จากลานพญานาคผ่าน
  ห้าแยกประตูเหล็ก ถึงวัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) (ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถ
  ร่วมถวายดอกไม้สักการะบูชาได้)
- การแสดงซอพื้นบ้าน
18.00 น.
(พิธีทางศาสนา)
- ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี พร้อมด้วยแขก
  ผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ร่วมพิธีร่วมรอรับขบวนแห่พระอุปคุตและเครื่องสักการะ   
  บูชาพระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง)
- ขบวนรถแห่พระอุปคุตเคลื่อนมาถึงประตูโขง (หยุดรอ)
- คณะนักแสดงฟ้อนรับขบวนถวายเป็นพุทธบูชา
- ขบวนรถแห่พระอุปคุตเคลื่อนเข้าประตูโขงมาจอดตรงลานหน้าวิหารพระเจ้าตนหลวง
- ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี อัญเชิญพระอุปคุต
  ลงจากรถแห่พระอุปคุต เพื่อนำไปประดิษฐานบนแท่นประดับด้วยดอกไม้สดที่จัดเตรียมไว้
  หน้าวิหาร
- ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี จุดธูปเทียน
  สักการะบูชาพระอุปคุต
18.30 น.
(พิธีทางศาสนา)
- ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี พร้อมด้วยแขก
  ผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ร่วมพิธี ถวายเครื่องสักการะบูชาพระเจ้าตนหลวง
  ในวิหารพระเจ้าตนหลวง
- พระสงฆ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา
- ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชา
   เครื่องสักการะบูชาพระเจ้าตนหลวง
 
 
เวลา กิจกรรม
  - ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี พร้อมด้วย
  หัวหน้าส่วนราชการถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป
- พระสงฆ์อนุโมทนา- ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธาน
  ในพิธี กราบลาพระเจ้าตนหลวงและกราบลาพระสงฆ์
- เสร็จพิธีทางศาสนา
19.00 น.
(พิธีเปิดงาน)
- ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะ
  หัวหน้าส่วนราชการและผู้ร่วมพิธีเปิดงานเดินทางมาถึงบริเวณพิธีเปิดงาน
- ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม 1 ชุด
- ชมการแสดงตีกลองบูชาไหว้สาป๋าระมีพระเจ้าตนหลวง โดยคณะศิษย์วัดกู่เต้า
  จังหวัดเชียงใหม่
- พิธีเปิดงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566
- นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน
- ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
  เสร็จแล้วประธานในพิธี ตีกลอง 3 ครั้ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี พร้อมด้วยแขก
  ผู้มีเกียรติ คณะหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ร่วมพิธีเปิดงานถ่ายภาพร่วมกัน
- เสร็จพิธีเปิดงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปู่จาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566
- ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม 1 ชุด และการแสดงดนตรีพื้นบ้านป้าดแน
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566
05.30 น. - ผู้ปฏิบัติธรรมสร้างบารมี พุทธศาสนิกชน ทำวัตรเช้า
  โดย พระครูศรีวรพินิจ เจ้าคณะอำเภอปง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ
  (พระอารามหลวง)
07.00 น. - ฉันภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๐๐ น - คณะศรัทธา สาธุชน จากอำเภอแม่ใจและอำเภอดอกคำใต้ แห่ครัวทานหัววัดเข้าถวาย
  ณ มณฑลพิธีพระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง)
10.00 น. - พิธีเจริญพระพุทธมนต์
11.00 น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ – สามเณร
13.00 น. - คณะศรัทธา พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ สร้างทานบารมี สรงน้ำองค์พระเจ้าตนหลวง
  ณ มณฑลพิธีพระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง)
18.00 น. - พระภิกษุ สามเณร ผู้ปฏิบัติธรรม ศรัทธา สาธุชน ร่วมกันทำวัตร สวดมนต์เย็น เจริญจิต
  ภาวนา
- สวดเบิกสมโภช 1 วาร โดย คณะสงฆ์วัดศรีดอนตัน อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
17.00 – 19.00 น. - การแสดงทางวัฒนธรรม
  1) การแสดงซอพื้นบ้าน เวลา 17.00 – 19.00 น.
  2) การแสดงดนตรีพื้นบ้านป้าดแน เวลา 17.00 – 19.00 น.
 
 
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566
เวลา กิจกรรม
05.30 น. - ผู้ปฏิบัติธรรมสร้างบารมี พุทธศาสนิกชน ทำวัตรเช้า
  โดย พระครูศรีวรพินิจ เจ้าคณะอำเภอปง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ
(พระอารามหลวง)
07.00 น. - ฉันภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. - คณะศรัทธา สาธุชน จากอำเภอภูกามยาว และอำเภอจุน แห่ครัวทานหัววัดเข้าถวาย
  ณ มณฑลพิธีพระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง)
10.00 น. - พิธีเจริญพระพุทธมนต์
11.00 น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ – สามเณร
13.00 น. - คณะศรัทธา พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ สร้างทานบารมี สรงน้ำองค์พระเจ้าตนหลวง
  ณ มณฑลพิธีพระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง)
18.00 น. - พระภิกษุ สามเณร ผู้ปฏิบัติธรรม ศรัทธา สาธุชน ร่วมกันทำวัตร สวดมนต์เย็น เจริญจิต
  ภาวนา
- สวดเบิกสมโภช 1 วาร โดย คณะสงฆ์วัดเชียงหมั้น อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
17.00 – 19.00 น. - การแสดงทางวัฒนธรรม
  1) การแสดงซอพื้นบ้าน เวลา 17.00 – 19.00 น.
  2) การแสดงดนตรีพื้นบ้านป้าดแน เวลา 17.00 – 19.00 น.
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566
05.30 น. - ผู้ปฏิบัติธรรมสร้างบารมี พุทธศาสนิกชน ทำวัตรเช้า
  โดย พระครูศรีวรพินิจ เจ้าคณะอำเภอปง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ
  (พระอารามหลวง)
07.00 น. - ฉันภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. - คณะศรัทธา สาธุชน จากอำเภอเชียงคำ แห่ครัวทานหัววัดเข้าถวาย ณ มณฑลพิธี
  พระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง)
10.00 น. - พิธีเจริญพระพุทธมนต์
11.00 น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ – สามเณร
13.00 น. - คณะศรัทธา พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ สร้างทานบารมี สรงน้ำองค์พระเจ้าตนหลวง
  ณ มณฑลพิธีพระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง)
18.00 น. - พระภิกษุ สามเณร ผู้ปฏิบัติธรรม ศรัทธา สาธุชน ร่วมกันทำวัตร สวดมนต์เย็น เจริญจิต
  ภาวนา
- สวดเบิกสมโภช 1 วาร โดย คณะสงฆ์วัดทุ่งวัฒนาราม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
17.00 – 19.00 น. - การแสดงทางวัฒนธรรม
  1) การแสดงซอพื้นบ้าน เวลา 17.00 – 19.00 น.
  2) การแสดงดนตรีพื้นบ้านป้าดแน เวลา 17.00 – 19.00 น.
 
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566
เวลา กิจกรรม
05.30 น. - ผู้ปฏิบัติธรรมสร้างบารมี พุทธศาสนิกชน ทำวัตรเช้า
  โดย พระครูศรีวรพินิจ เจ้าคณะอำเภอปง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ
  (พระอารามหลวง)
07.00 น. - ฉันภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. - คณะศรัทธา สาธุชน จากอำเภอปงและอำเภอภูซาง แห่ครัวทานหัววัดเข้าถวาย ณ มณฑล
  พิธีพระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง)
10.00 น. - พิธีเจริญพระพุทธมนต์
11.00 น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ – สามเณร
13.00 น. - คณะศรัทธา พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ สร้างทานบารมี สรงน้ำองค์พระเจ้าตนหลวง
  ณ มณฑลพิธีพระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง
18.00 น. - พระภิกษุ สามเณร ผู้ปฏิบัติธรรม ศรัทธา สาธุชน ร่วมกันทำวัตร สวดมนต์เย็น เจริญจิต
  ภาวนา
- สวดเบิกสมโภช 1 วาร โดย คณะสงฆ์วัดสังคหราษฎร์ อำเภอปง จังหวัดพะเยา
17.00 – 19.00 น. - การแสดงทางวัฒนธรรม
  1) การแสดงซอพื้นบ้าน เวลา 17.00 – 19.00 น.
  2) การแสดงดนตรีพื้นบ้านป้าดแน เวลา 17.00 – 19.00 น.
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566
05.30 น. - ผู้ปฏิบัติธรรมสร้างบารมี พุทธศาสนิกชน ทำวัตรเช้า
  โดย พระครูศรีวรพินิจ เจ้าคณะอำเภอปง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง
07.00 น. - ฉันภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า
08.00 น.
 
- คณะศรัทธา สาธุชน จากอำเภอเมืองพะเยา แห่ครัวทานหัววัดเข้าถวาย ณ มณฑลพิธี
  พระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง)
10.00 น. - พิธีเจริญพระพุทธมนต์
11.00 น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ – สามเณร
13.00 น. - คณะศรัทธา พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ สร้างทานบารมี สรงน้ำองค์พระเจ้าตนหลวง
  ณ มณฑลพิธีพระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง)
18.00 น. - พระภิกษุ สามเณร ผู้ปฏิบัติธรรม ศรัทธา สาธุชน ร่วมกันทำวัตร สวดมนต์เย็น เจริญจิต
  ภาวนา
- สวดเบิกสมโภช 1 วาร โดย คณะสงฆ์วัดหลวงราชสัณฐาน อำเภอเมืองพะเยา
  จังหวัดพะเยา
17.00 – 19.00 น. - การแสดงทางวัฒนธรรม
  1) การแสดงซอพื้นบ้าน เวลา 17.00 – 19.00 น.
  2) การแสดงดนตรีพื้นบ้านป้าดแน เวลา 17.00 – 19.00 น.
 
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
เวลา กิจกรรม
05.30 น. - ผู้ปฏิบัติธรรมสร้างบารมี พุทธศาสนิกชน ทำวัตรเช้า
  โดย พระครูศรีวรพินิจ เจ้าคณะอำเภอปง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ
  (พระอารามหลวง)
07.00 น. - ฉันภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า
08.00 น.
(พิธีทางศาสนา)
- พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน เข้ายังสรงน้ำองค์พระเจ้าตนหลวง ณ มณฑลพิธี
  พระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง)
- ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี อัญเชิญน้ำสรง
  พระราชทานเข้าสู่มณฑลพิธีพระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง)
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา
- ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี จุดธูปเทียน
   บูชาพระรัตนตรัย
- พิธีกรนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล/รับศีล/อาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระเจ้าตนหลวง
- พระเทพญาณเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
- ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี ประกอบพิธี
  ถวายน้ำสรงพระราชทานพระเจ้าตนหลวง
- เจ้าหน้าที่เทียบเคียงเครื่องไทยธรรมหน้าพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จากนั้นพิธีกรนำกล่าว
  คำถวายสังฆทาน
- ผู้แทนแขกผู้มีเกียรติเข้าถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์  
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี กราบลา
  พระเจ้าตนหลวงและกราบลาพระสงฆ์
- เสร็จพิธีทางศาสนา
11.00 น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ – สามเณร
13.00 น. - คณะศรัทธา พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญ สร้างทานบารมี สรงน้ำองค์พระเจ้าตนหลวง
  ณ มณฑลพิธีพระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง)
18.00 น. - พระภิกษุ สามเณร ผู้ปฏิบัติธรรม ศรัทธา สาธุชน ร่วมกันทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญจิต
  ภาวนา เวียนเทียนและรับฟังพระธรรมเทศนาพื้นเมือง เรื่อง “ตำนานพระเจ้าตนหลวง”
  แสดงโดย พระครูศรีวรพินิจ เจ้าคณะอำเภอปง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ
  (พระอารามหลวง)
- สวดเบิกสมโภช 1 วาร โดย คณะสงฆ์วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง)
- พิธีกวนข้าวทิพย์ บริเวณหน้าพระวิหารพระเจ้าตนหลวง
17.00 – 19.00 น. - การแสดงทางวัฒนธรรม
  1) การแสดงซอพื้นบ้าน เวลา 17.00 – 19.00 น.
  2) การแสดงดนตรีพื้นบ้านป้าดแน เวลา 17.00 – 19.00 น.
 
***************************
หมายเหตุ     1. กำหนดการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
                   2. การแต่งกายชุดผ้าไทย หรือชุดพื้นเมือง
                   3. การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที
                        1) การแสดงซอพื้นบ้าน เวลา 17.00 – 19.00 น.
                         2) การแสดงดนตรีพื้นบ้านป้าดแน เวลา 17.00 – 19.00 น.
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง