ปฎิทินวัฒนธรรม

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวนผู้ชม 108 ครั้ง
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ส่งเสริม สนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
โดยการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการ/งาน/กิจกรรม และทำประโยชน์เพื่อชุมชน สังคมส่วนรวม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม
ด้วยความเสียสละอุทิศตนอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นตัวแทนจังหวัด เข้าร่วมคัดเลือกระดับประเทศ จะได้รับโล่รางวัล “วัฒนาคุณาธร” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือท่านได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติ สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

การจัดส่งผลงานแบ่งเป็น ๓ ประเภท 
๑. ประเภทเด็กหรือเยาวชน หมายถึง ผู้ที่มีอายุ ๘ ปีขึ้นไป – ๒๕ ปีบริบูรณ์ 
๒. ประเภทบุคคล หมายถึง ผู้ที่มีอายุมากกว่า ๒๕ ปีขึ้นไป 
๓. ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล

ผลงานของผู้เสนอขอรับการพิจารณาคัดเลือกฯ
  - ผลงานเชิงประจักษ์ ไม่เกิน ๓ ผลงาน
  - ผลงานที่ดำเนินการย้อนหลังภายใน ๓ ปีงบประมาณ(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) 

 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๖
จัดส่งแบบเสนอผลงาน พร้อมแนบภาพประกอบที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล Word และ PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ report.suratthaniculture0032@gmail.com
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามวัน และเวลาราชการ โทร. ๐๗๗ ๒๗๕๔๖๔
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการคัดเลือกฯ ได้ที่  
https://drive.google.com/drive/folders/1vv5LzhTVvLQgKkw8ba-uveVJoOkmT-Np?usp=sharing 
  
หรือ ตาม QR Code ที่แนบ
แหล่งอ้างอิง: https://drive.google.com/drive/folders/1vv5LzhTVvLQgKkw8ba-uveVJoOkmT-Np?usp=sharing
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง