ปฎิทินวัฒนธรรม

โครงการจัดงานประเพณีมันแกวเงินล้าน

จำนวนผู้ชม 82 ครั้ง
ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอบรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เปิดงานมันแกวเงินล้านและของดีอำเภอบรบือ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.บรบือ สร้างความสมัครสมานสามัคคี และเพื่อส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการประสานความสามัคคีในระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ และการออกร้าน OTOP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 16 แห่ง การประกวดสัตว์พันธุ์ดีศรีบรบือ การประกวดธิดามันแกว การประกวดเดินแบบผ้าไทย การแข่งขันส้มตำมันแกวลีลา และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
 
แหล่งอ้างอิง: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221229200029383
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง