ปฎิทินวัฒนธรรม

โครงการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟวันออกพรรษา

จำนวนผู้ชม 252 ครั้ง
งานประเพณีไหลเรือไฟวันออกพรรษา ของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง จัดขึ้นเพื่อสืบสาน อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีวันออกพรรษาของชุมชนไทญ้อ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตำบลท่าขอนยาง ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก สามัคคี ความเสียสละ ความสมานฉันท์ในท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแข่งขันเรือประเพณี 40 ฝีพาย , ขบวนแห่ไหลเรือไฟ, พิธีปล่อยเรือไฟ และการประกวดขบวนแห่ไหลเรือไฟและการแข่งขันเรือพายประเพณี  และการแสดงจากวงกลองยาวศิลป์อีสาน
แหล่งอ้างอิง: http://web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/detailnews.php?hm=&hotnewsid=10197&uf=&qu=#prettyPhoto[gallery2]/29/
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง