ปฎิทินวัฒนธรรม

เทศกาลกินเจ

จำนวนผู้ชม 47 ครั้ง
เทศกาลถือศีลกินเจ เริ่มวันที่ขึ้น 1 ค่ำ ถึงขึ้น 9 ค่ำ ตามปฏิทินจีนของทุกปี รวม 9 วัน 9 คืน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ทุกคนจะได้มีโอกาสทำบุญ ชำระจิตใจให้สะอาด ละเว้นการกระทำกิจใดๆ อันนำมาซึ่งการเบียดเบียน สร้างความเดือดร้อนให้กับสัตว์โลก และตั้งมั่นอยู่บนหลักธรรมที่สำคัญ คือ การดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหาร ที่ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น อีกทั้งคนที่กินเจ มีใช่แต่เพียงไม่รับประทานเนื้อสัตว์เท่านั้น แต่ต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มีความบริสุทธิ์ สะอาดทั้ง กาย วาจา และใจ
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง