ปฎิทินวัฒนธรรม

การจัดแสดงแสง สี เสียง "สืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ

จำนวนผู้ชม 794 ครั้ง
งาน “สืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ” ได้จัดให้มีขึ้นในระหว่างเทศกาลงานแสดงช้างของทุกปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นหวงแหนและเห็นคุณค่าของโบราณสถาน โบราณวัตถุ โดยกำหนดจัดกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ การแสดงประกอบแสง สี เสียง สืบตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ ขบวนแห่ชาวพื้นเมือง กูย ลาว เขมร และจีน นิทรรศการจำลองวิถีชีวิตชุมชนของชนเผ่า กูย ลาว เขมร และจีน การแสดงพื้นบ้าน และการแสดงดนตรี ชมพิธีบวงสรวงองค์ปราสาทศีขรภูมิ การแสดงจากสถานศึกษา/ชุมชน การจัดนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึกและของดีศีขรภูมิ การแสดงดนตรีไทย การแสดงจากสถานศึกษา
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง