ปฎิทินวัฒนธรรม

สวดมนต์ข้ามปี 2565

จำนวนผู้ชม 172 ครั้ง

๓๑

ธ.ค. ๖๔

o๑

ม.ค. ๖๕

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาได้ริเริ่มจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี” ในวัดเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2548 ภายในโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดใกล้ชิดพระศาสนามากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการกับหน่วยงาน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีเด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ พุทธศักราช 2565 กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พุทธศักราช 2565 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 1 มกราคม 2565 เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งเป็นการสวดมนต์ให้ประเทศไทย ประชาชน ครอบครัว และตนเองให้มีความสุขตลอดปีใหม่ สร้างแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ในเทศกาลปีใหม่ พร้อมกันนี้ได้ส่งเสริมให้ประชาชนได้สวดมนต์ข้ามปีได้ทุกที่ ผ่านระบบโซเชียลมีเดีย ในช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ ปีใหม่ โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีพิธีทางศาสนาและพิธีการต่าง ๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง