ปฎิทินวัฒนธรรม

โครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวคูณลาน น้อมนมัสการหลวงปู่หิน หลวงพ่อเพชร เทศกาลเห็ดและกระหล่ำปี เยี่ยมชมของดีวิถีชื่นชม

จำนวนผู้ชม 228 ครั้ง
ในการจัดงานประเพณีบุญข้าวคูณลาน น้อมนมัสการหลวงปูหิน หลวงพ่อเพชร เทศกาลเห็ด และกะหล่ำปลี เยี่ยมชมของดีวิถีชื่นชม  ถือว่าเป็นงานที่พี่น้องประชาชนชาว อำเภอชื่นชมทุกหมู่เหล่า จัดขึ้นเป็นประเพณีทุกๆ ปี โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านขลๆ ในอำเภอชื่นชม ร่วมรับผิดชอบ เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีตลอดทั้งวิถีชีวิตของอำเภอชื่นชม ให้ปรากฎโดยทั่วไป เพื่อแสดงออกถึงความรู้รัก ความสามัคคีและการเสียสละของชาวอำเภอชื่นชม และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่สินด้OTOP ตลอดจนเผยแพร่ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร/กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่โดยได้กำหนดการจัดงานขึ้น
แหล่งอ้างอิง: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191228151536901
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง