ปฎิทินวัฒนธรรม

งานสีสันพรรณกล้วย สุพรรณบุรี

จำนวนผู้ชม 15 ครั้ง

๒๖

ธ.ค. ๖๖

o๒

ม.ค. ๖๗

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566
09.00 – 12.00 น.  - รับสมัคร “ผลผลิตกล้วย”
    1) “เครือกล้วยงาม” 2) “เครือกล้วยยักษ์
  - รับสมัคร “แปรรูปผลิตภัณฑ์”
    1) จักสาน 2) ผ้าทอพื้นถิ่น
    - การแสดงดนตรีไทย (ระหว่างรับสมัคร)
                         โดยคณะนันทวาฑิต
13.00 – 15.00 น. – ตัดสินการประกวด “ผลผลิตกล้วย”
   1) “เครือกล้วยงาม” 2) “เครือกล้วยยักษ์
  - ตัดสินการประกวด “แปรรูปผลิตภัณฑ์”
    1) จักสาน 2) ผ้าทอพื้นถิ่น
  - การแสดงขับร้องเพลงลูกทุ่ง-ลูกกรุง
                         โดย ชมรมเพื่อนและเพลงจังหวัดสุพรรณบุรี
16.00 – 22.00 น.- การแสดงกลองยาว (ต้อนรับประธาน)
     โดยคณะกลองยาววิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
  - การแสดงรำไทย (ก่อนพิธีเปิด)
                         โดยชาติพันธุ์ไทยพื้นถิ่น ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองฯ
    - พิธีเปิด
  - มอบรางวัล
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566
09.30 - 10.30 น.   - แข่งขันอาหารคาวจากกล้วย
14.30 - 15.30 น.   - แข่งขันอาหารหวานจากกล้วย 
17.00 น.               - ประกาศผลและมอบรางวัล
14.00 – 18.00 น.  - การแสดงขับร้องเพลงลูกทุ่ง-ลูกกรุง
                             โดย สมาคมศิลปินดนตรีสุพรรณบุรีรวมใจ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566
  ไม่มีการประกวด

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566
  ไม่มีการประกวด

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566
10.00 – 11.30 น. - การแสดงดนตรีไทย (ระหว่างรับสมัคร)
                         โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
  – การเสวนา “กล้วยไทยกับวิถีชุมชน”
  - จุดกำเนิดศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี โดย     พระครูโสภณวีรานุวัตร
  - การขยายพันธุ์กล้วย โดย วิทยากรจาก
    ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
  - โรคและแมลงในกล้วย โดย วิทยากรจาก
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี
  - การแปรรูปกล้วย โดย......
  - ดำเนินรายการโดย พระครูโสภณวีรานุวัตร
วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566
  ไม่มีการประกวด

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567
  ไม่มีการประกวด

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567
  ไม่มีการประกวด

หมายเหตุ  กิจกรรมที่มีประจำทุกวัน วันที่ 26 ธันวาคม 2566 –
2 มกราคม 2567
10.00 – 22.00 น.  - การแสดงปลาสวยงาม
  - การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Fisherman Shop
  - การแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
 

แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง